ÁSZF

PDF verzió elérhető itt.

1. A Szolgáltató adatai:

Név: Cserekleiné Kustár Blanka e. v.
Székhely: 1098 Budapest, Börzsöny u. 2/b 7/43.
Nyilvántartási szám: 56305384
Adószám: 76210280-1-43
Telefonszám: 06204049848
E-mail cím: blanka@kontentkonyha.hu

A tárhelyszolgáltató adatai:

RACKFOREST Kft.
1132 Budapest, Victor Hugo utca 11.5. em. B05001

2. A Szolgáltató weboldalának címe:

www.kontentkonyha.hu

3. Fontosabb fogalom-meghatározások:

 • Távollevők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék, vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.
 • Szolgáltató: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet.
 • Vevő: a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe vevő magánszemély, jogi személy, vagy egyéb szervezet.
 • Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy.
 • Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás a fogyasztó részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a fogyasztó pedig megfizeti, vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás ellenértékét.

4. A jelen Általános Szerződési Feltételek elérhetősége:

A Szolgáltató a hatályos Általános Szerződési Feltételek elnevezésű dokumentumát weboldalán teszi közzé (https://kontentkonyha.hu/aszf/), vagy elektronikus levélben küldi el ügyfelei részére.

5. Az Általános Szerződési Feltételek tartalma:

Jelen Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Vevő jogait és kötelezettségeit, a szerződő felek közötti megállapodás feltételeit tartalmazza. Az Általános Szerződési Feltételek érvényesek a Szolgáltatótól történő megrendelés (előfizetés) esetén. Ezen feltételek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. §. (1) bekezdése szerinti általános szerződési feltételeknek minősülnek, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatást, szabályozást tartalmaznak.

Jelen Általános Szerződési Feltételek minden olyan szolgáltatás igénybevételére kiterjed, melyet a Vevő a Szolgáltatótól történő megrendeléssel kezdeményez. a Vevő, ha a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe kívánja venni, köteles elfogadni a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit, amit a megrendelés során az erre szolgáló jelölő négyzet kiválasztásával/elektronikus levélben történő visszaigazolással tehet meg. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek elfogadása esetén a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Vevő között. Amennyiben a Szolgáltató a vásárlási díj átutalását megelőzően, szabályszerűen elküldi, vagy elérhetővé teszi a Vevő részére a jelen Általános Szerződési Feltételek elnevezésű dokumentumot, de a Vevő az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kapcsolatban nem küld visszajelzést a Szolgáltató részére, azonban a vásárlási díj összegét megfizeti a Szolgáltató részére, úgy kell tekinteni, hogy a Vevő az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit elfogadta.

Jelen Általános Szerződési Feltételek bizonyos rendelkezései kizárólag a Fogyasztóként eljáró Vevőre hatályosak.

6. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya:

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2022. október 20. napján lép hatályba. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Vevőre és előfizetésre hatályosak.

A Vevő a megrendelés elküldésével egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit ismeri, az abban foglaltakat elolvasta és megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadja. a Vevő a megrendelés elküldésével elismeri, hogy a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek a felek közötti szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

A Szolgáltató fenntartja a jogot jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek módosítására. Módosítás esetén a megrendelés elküldésének időpontjában érvényben és hatályban lévő Általános Szerződési Feltételek kerülnek alkalmazásra. Amennyiben az Általános Szerződési Feltételek módosítása a Vevőt és a jövőbeli együttműködést kifejezetten érinti, a változás hatályba lépését megelőző legalább 30 nappal Szolgáltató tájékoztatja a Vevőt a módosításról, kifejezetten felhívva a figyelmét a vonatkozó rendelkezésre.

Az Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató által nyújtott, a „Merítés a #sztoriszerda videókból” elnevezésű szolgáltatáscsomagokra vonatkoznak.

 • Csak videók: melynek keretében a Szolgáltató az alábbi szolgáltatásokat biztosítja a Vevő számára:
  • 3 db videó örökös hozzáférési joga
 • Videók + konzultáció: melynek keretében a Szolgáltató az alábbi szolgáltatásokat biztosítja a Vevő számára:
  • 3 db videó örökös hozzáférési joga
  • 1 db 60 perces online storytelling konzultáció

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételére az a személy jogosult, aki megrendelte a szolgáltatást, a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit elfogadta és a szolgáltatás árát megfizette.

Az Általános Szerződési Feltételek a fentiekben nevesített szolgáltatások vonatkozásában, az ezen szolgáltatások igénybevétele során a szerződő felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket szabályozza.

7. A Vevői szerződés létrejötte, a szerződés megszüntetése:

A Vevő valamint a Szolgáltató közötti Vevői jogviszony a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával jön létre, mely meghatározza mindkét fél jogait és kötelezettségeit.

A szerződés elektronikus úton jön létre, azzal, hogy Vevő a szolgáltatást megrendeli, megrendelését elektronikus levélben elküldi, és azt a Szolgáltató visszaigazolja (kifejezetten elfogadja a Vevő ajánlatát) a Vevő által megadott elektronikus levelezési címére, az adatvédelmi rendelkezések betartása mellett. A Szolgáltatónak jogában áll az igazolás visszaküldését követően is a szerződéstől elállni, annak teljesítésére tőle már el nem várható okok miatt (pl.: az adott szolgáltatást már nem nyújtja, vis maior, betegség, stb.). Elállás esetén a Szolgáltató köteles elszámolni a Vevővel, amennyiben pénzmozgás történt.

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások az általa üzemeltetett weboldalon kerülnek bemutatásra. Az esetleges elírásokért, téves adatokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató weboldalán van lehetőség megkezdeni a rendelési folyamatot. Az űrlapon a Vevő megadja nevét, címét, e-mail címét és telefonszámát. Amennyiben a Vevő áttekintette megrendelését és mindent rendben talál, a megrendelés véglegesítésre kerül a „Megrendelem” gomb megnyomásával.

A megrendelés beérkezését követően Szolgáltató számlát állít ki a vásárlási díj összegéről, melyet a vevő átutalással egyenlít ki. A Szolgáltató ez után e-mailben küldi meg a Vevőnek a videókhoz való hozzáférést biztosító linket/ kódot. Ha a vevő a 60 perces online storytelling konzultációt is megrendelte, ennek időpontjáról is e-mailben egyeztetnek.

Amennyiben a Szolgáltató a megrendelést visszaigazolja és a Vevő az szolgáltatás árát megfizeti, a Szolgáltató köteles biztosítani a Vevő részére a vállalt szolgáltatásokat.

A 60 perces online storytelling konzultáció a megrendeléstől számított 6 hónapon belül vehető igénybe.

A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya alá tartozó megrendelések esetén a Vevő minősül ajánlattevőnek, és a szerződés a Vevő által tett ajánlatnak a Szolgáltató által történő elfogadásával jön létre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései szerint.

A Vevő a megrendelés elküldésével kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után.

A Vevő elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés nem minősül írásban megkötöttnek és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései vonatkoznak. A szerződés magyar nyelven jön létre, a Szolgáltató elektronikus formában tárolja azt, a szerződés egyéb módon nem kerül iktatásra.

A Vevő a megrendelés során köteles a saját, valós adatait megadni. A megrendelés során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben a Vevő más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

A Szolgáltatót a Vevő által tévesen, hiányosan vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető teljesítési késedelemért, illetve egyéb problémáért, semminemű felelősség nem terheli.

8. Adatbeviteli hibák javításának lehetősége:

A megrendelés során a Vevőnek lehetősége van adatai javítására, módosítására. Ha a megrendelés elküldését követően szeretné a Vevő módosítani a megadott adatokat, ezt a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételekben megadott elérhetőségein tudja jelezni a Szolgáltató irányába.

A Vevő a megrendelés véglegesítésével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Vevő hibás adatbeviteléből, illetve a pontatlanul közölt adatokból keletkező károkért nem vonható felelősségre.

A megrendelés során pontatlanul megadott elektronikus levelezési cím, vagy a postafiók tárhelyének telítettsége a visszaigazolás hiányát okozhatja, ami megakadályozhatja a szerződés létrejöttét. Ilyen esetekben a Szolgáltató megpróbál egyéb módon kapcsolatba lépni a Vevővel.

9. Előfizetési díj:

A szolgáltatások igénybevételéért a Vevő díj fizetésére köteles. Az ár a weboldalon kerül feltüntetésre. A szolgáltatás ára Általános Forgalmi Adót nem tartalmaz.

A Szolgáltató fenntartja a feltüntetett díjak változtatásának jogát. Az árváltozás az arról való tájékoztatással lép hatályba. A Szolgáltató garantálja, hogy a Felek közötti ajánlati kötöttség és annak Szolgáltató részéről történő elfogadását követően esetlegesen felmerülő árváltozás a már megrendelt szolgáltatás ellenértékét nem befolyásolja.

A Szolgáltató által küldött visszaigazolást követően tehát a fizetendő végösszeg nem változik. Előfordulhat azonban, hogy valamilyen technikai hiba vagy elírás következtében a piaci ártól jelentősen eltérő, téves díj kerül feltüntetésre. Ilyen esetben a Szolgáltató a rendelt szolgáltatás biztosítása előtt elektronikus üzenetben megkeresi a Vevőt egyeztetés céljából. Az ilyen megrendeléseket a Szolgáltató nem tekinti érvényesnek, és az ebből eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a vásárlási díjakat pontosan tüntesse fel weboldalán és az elektronikus levelezés során. Amennyiben minden gondossága ellenére hibás ár került feltüntetésre, a Szolgáltató nem kötelezhető arra, hogy a szolgáltatást a hibás áron biztosítsa.

A Vevő elfogadja, hogy a vásárlási díj összegéről kiállított számlát kizárólag elektronikus úton kapja meg az általa megadott elektronikus levelezési címre. A Vevőnek gondoskodnia kell arról, hogy a számla elektronikus úton kézbesíthető legyen és a technikai beállítások (pl. tűzfalak) ezt ne akadályozzák. Elektronikus levelezési cím változása esetén a Vevő köteles a Szolgáltatót elektronikus levélben értesíteni.

10. Fizetési feltételek:

A vásárlás díját a Vevő – a Szolgáltató által a weboldalán közzétett információk alapján – banki átutalással fizeti meg.

Átutalással történő fizetés: a Vevő ez esetben a Szolgáltató bankszámlájára utalja a vásárlási díjat. Az összeg Szolgáltató bankszámlájára történő megérkezését követően jogosult a Vevő igénybe venni a Szolgáltató szolgáltatásait.

A Szolgáltató jogszabályi kötelezettségének eleget téve felhívja a Vevő figyelmét, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele a Szolgáltató javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.

11. Teljesítési idő, a szolgáltatás igénybevétele

A teljesítés időpontja a megrendelt szolgáltatás igénybevételének biztosítása.

A Vevő a szolgáltatás igénybevételére a vásárlási díj igazolt megfizetését követően jogosult.

Vevő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a vállalt szolgáltatást a szakmai és etikai szabályok megtartásával, legjobb tudása és tapasztalata alapján, a Vevő érdekeit szem előtt tartva nyújtja, eredmény megvalósítására nem vállal kötelezettséget. Az ezzel kapcsolatban esetlegesen felmerülő vitás helyzetek miatt a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A szolgáltatás keretében elérhető dokumentumokon, egyéb tartalmakon a Vevő az alábbiak szerinti korlátozott felhasználási jogot szerez:
A Vevő kizárólag saját céljára jogosult használni, kinyomtatni, letölteni a Szolgáltató által készített tartalmakat, azzal, hogy azokat Vevő másnak tovább nem értékesítheti, nem teheti közzé más internetes oldalon és nem sokszorosíthatja üzleti vagy egyéb célból sem.

A hivatkozott dokumentumok Szolgáltató kizárólagos szellemi tulajdonát képezik, bármilyen felhasználás kizárólag a Szolgáltató előzetes, írásbeli engedélyével lehetséges. A jelen bekezdésben rögzített rendelkezések megsértése esetén Vevő köteles Szolgáltató részére kártérítést fizetni.

12. Adatvédelem:

A Szolgáltató kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.

A Szolgáltató megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy Vevői személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezelje.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztató a Szolgáltató weboldalán és székhelyén érhető el.

13. Elállási jog:

Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött Vevői szerződés esetén a Vevő (ha Fogyasztóként jár el) a Vevői szerződés megkötésétől számított 14 napon belül hátrányos jogkövetkezmények és indokolás nélkül elállhat a Vevői szerződéstől.

A Vevő ezen jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat megtétele, vagy a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 2. számú mellékletében található elállási/felmondási nyilatkozatminta útján gyakorolhatja.

A fenti elállási jog nem illeti meg a Vevőt a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés (a szolgáltatás egészének teljesítését követően), ha a Szolgáltató a Vevő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Vevő e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az itt írt elállási jogot.

Vevő tudomással bír arról, hogy jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kifejezetten beleegyezik abba, hogy a Szolgáltató a vásárlási díj megfizetését követően elküldje a szolgáltatás-csomag eléréséhez szükséges információkat, vagy egyéb módon biztosítsa a hozzáférést a szolgáltatáshoz. Az elektronikus üzenet elküldésével, vagy a szolgáltatáshoz való hozzáférés egyéb módon történő biztosításával a Vevő elveszíti a jelen pontban részletezett elállási jogát, melyet Vevő jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával tudomásul vesz.

A vásárlástól való elállási jog gyakorlására kizárólag a teljesítés megkezdését megelőzően van mód.

14. A Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés:

Amennyiben a Vevő a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban nem elégedett, és panasszal szeretne élni a Szolgáltató felé, azt szóban, vagy írásban: postai úton (Cserekleiné Kustár Blanka, 1098 Budapest, Börzsöny u. 2/b 7/43.), vagy elektronikus levélben (blanka@kontentkonyha.hu) teheti meg.

A Szolgáltató minden panaszt kivizsgál. A szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vevőnek átadni.

Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vevőnek legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • a Vevő neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a Vevő panaszának részletes leírása, a Vevő által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • a Szolgáltató nyilatkozata a Vevő panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Vevő aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Vevőt írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely Hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes Hatóság, illetve a Vevő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a Békéltető Testületi eljárást.

15. Békéltető Testület, Fogyasztóvédelem:

A Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Vevőket, hogy amennyiben a Vevő nem ért egyet a Szolgáltató válaszával, melyet panaszára adott, az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

Békéltető Testületi eljárás kezdeményezéséhez a Vevő lakóhelye szerinti illetőségű Békéltető Testülethez, vagy a Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testülethez fordulhat a Vevő:

A Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testület:

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Telefon: +36 (1) 488 21 31
Honlap: https://bekeltet.bkik.hu/

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszám: +36-72/507-154
Mobil: +36-20/283-3422
Fax: 06-72-507-152
E-mail: info@baranyabekeltetes.hu
Honlap: www.baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228.
Telefonszám: (+36) 76 501 525; (+36) 76 501 532
Mobil: (+36) 70 938 4765
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefon: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: bekeltetes@bmkik.hu
Honlap: www.bmkik.hu/index.php?id=1317

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091
E-mail: bekeltetes@bokik.hu
Honlap: www.bokik.hu/bekelteto-testulet

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
Telefonszám: +36 (1) 488 21 31
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Honlap: www.bekeltet.bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu
Honlap: www.bekeltetes-csongrad.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: bekeltetes@fmkik.hu
Honlap: www.bekeltetesfejer.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu
Honlap: www.gymsmkik.hu/bekelteto

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710; 06-52-500-745
Fax: 06-52-500-720
E-mail: bekelteto@hbkik.hu
Honlap: www.hbmbekeltetes.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint 1. kapucsengő: 6
Postacím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: +36 36 416-660/105 mellék
Mobil: (30) 967-4336
E-mail: bekeltetes@hkik.hu
Honlap: www.hkik.hu/hu/content/bekelteto-testulet

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 303-304. szoba
Telefonszám: 06-20-373-2570
E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu
Honlap: www.jaszbekeltetes.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-010; 06-34-513-012
Fax: 06-34-316-259
Email: bekeltetes@kemkik.hu
Honlap: www.kemkik.hu/bekelteto-testulet

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. fsz. 1.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu
Honlap: www.bekeltetes-nograd.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím és levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
Telefon/Fax: 06-1-792-7881
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap: www.panaszrendezes.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.
Telefonszám: 06-82-501-026; 06-82-501-000
Fax: 06-82-501-046
E-mail: skik@skik.hu
Honlap: www.skik.hu/bekelteto-testulet-159

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefon: 06-42-420-180
Fax: 06-42-420-180
E-mail: bekelteto@szabkam.hu
Honlap: www.bekeltetes-szabolcs.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefon: 06-74-411-661
Mobil: 06-30-664-2130
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu, monus.greta@tmkik.hu
Honlap: www.tmkik.hu/hu/bekelteto-testulet

Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Ügyfélfogadás címe: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.
Telefonszám: 06-94-312-356; 06-94-506-645
E-mail: pergel.bea@vmkik.hu
Honlap: www.vasibekelteto.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 115-116.
Levelezési cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220
Telefonszám: 06-88-814-121; +36-88-814-111
E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu
Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu
Honlap: www.bekelteteszala.hu

A Békéltető Testület olyan független testület, mely a megyei kereskedelmi és iparkamarák, illetve a Fővárosi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működik. Létrehozásuk célja az volt, hogy megkíséreljék a Vevő és a Szolgáltató között fennálló vitás kérdéseket bíróságon kívül megoldani, elsősorban egyezséget létrehozni a két fél között és ezzel egyszerűen, gyorsan és hatékonyan segíteni a fogyasztói jogok érvényesülését.

A Békéltető Testülethez fordulás feltétele, hogy a Vevő megkísérelje a vitát közvetlenül a Szolgáltatóval rendezni. A Békéltető Testület eljárása ingyenes, a Vevőnek csak akkor merülhet fel fizetési kötelezettsége, amennyiben a Testület a Vevő hátrányára dönt.

A Békéltető Testület eljárása a Vevő kérelmére indul. A kérelmet a Békéltető Testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a Vevő nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 • a Szolgáltató nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 • az illetékes Békéltető Testület helyett kérelmezett Testület megjelölését,
 • a Vevő álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 • a Vevő nyilatkozatát arról, hogy a Vevő a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését,
 • a Vevő nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más Békéltető Testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
 • a Testület döntésére irányuló indítványt,
 • a Vevő aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Vevő bizonyítékként hivatkozik, így különösen a Szolgáltató írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a Vevő rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a Vevő meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

Amennyiben a Vevő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a Hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelemről szóló törvény 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatal jár el: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

A Vevő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

16. Online vitarendezés:

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, ahol a Vevők (amennyiben Fogyasztóként járnak el) regisztrálhatnak és lehetőségük nyílik arra, hogy online szolgáltatáshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék, egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Ha a Vevő panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt online szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. A portálon lehetőség van kiválasztani a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform elérhetősége:

ODR link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

17. Vegyes és záró rendelkezések:

A Vevő megrendelése feltételezi, hogy a Vevő az elektronikus kereskedelemre vonatkozó technikai valamint jogszabályi ismeretekkel rendelkezik. Ezen ismeretek hiányából, valamint az elektronikus termékek hibájából, az informatikai, távközlési szolgáltatóknak (például az internetszolgáltató), valamint a közösségi oldalnak felróható hibákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Vevőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Amennyiben kötelező erejű jogszabályi rendelkezés, vagy bírósági döntés jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezését korlátozza vagy érvényteleníti, az nem érinti az Általános Szerződési Feltételek többi rendelkezésének érvényességét.

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.

18. Vonatkozó jogszabályok:

A felek között létrejött szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
 • 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól.

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2022. október 20. napján lépnek hatályba, az ezt követően létrejött megrendelések, előfizetések tekintetében alkalmazandók